Start dropdown content
sluiten

Herhaalrecept aanvragen

1. U heeft al een herhaalrecept van de apotheek in huis.

U kunt deze op de volgende manieren inleveren:

 • aan de balie van de apotheek;
 • in de receptenbrievenbus bij de hoofdingang van het gezondheidscentrum.

2. U wilt een nieuw herhaalrecept aanvragen bij uw huisarts en u heeft een huisarts bij Gezondheidscentrum Goverwelle.

U kunt van de volgende mogelijkheden gebruik maken:

 • via telefoonnummer 0182 – 541150 (24 uur per dag bereikbaar);
 • bij bijzonderheden kunt u uw herhaalrecept ook aanvragen bij de centrumassistenten op de 1e etage (alleen wanneer u een huisarts heeft binnen Gezondheidscentrum Goverwelle).

3. U wilt een nieuw herhaalrecept aanvragen bij uw huisarts en u heeft een huisarts buiten Gezondheidscentrum Goverwelle.

U kunt uw aanvraag vaak telefonisch doen of bij de balie van uw eigen huisartsenpraktijk. Dit kunt u het beste navragen bij uw eigen huisarts.

Handig om te weten:

 • Herhaalrecepten (op een werkdag vóór 11.00 uur aangevraagd) liggen na 2 werkdagen na 11.00 uur klaar in de apotheek. 
 • Voor een aantal geneesmiddelen en materialen heeft u alleen bij de eerste keer een recept van een arts nodig. Daarna kunt u zonder recept aanvragen. Dit geldt voor: de anti-conceptiepil, insuline en diabetestestmaterialen. U kunt deze telefonisch of aan de balie aanvragen. 
 • Herhaalservice is een service die de apotheek biedt om het herhaalgemak van chronische medicatie voor u te vergroten. Wij regelen vervolgrecepten en u krijgt een bericht als er weer nieuwe medicatie voor u klaarstaat. Heeft u interesse? Meld u aan in de apotheek.
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

 • Uw gegevens
  We gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Alles wat u invult blijft vertrouwelijk.


  Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van uw vraag.
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.
  Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement


 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

In- en uitschrijven

Inschrijven

Bent u op zoek naar een (nieuwe) apotheek? U bent van harte welkom als nieuwe patiënt bij ons in de apotheek.
Als u zich bij onze apotheek wilt aanmelden, vragen wij u een inschrijfformulier in te vullen.

Download inschrijfformulier

U kunt het formulier printen, invullen en getekend afgeven in de apotheek. Wij zijn wettelijk verplicht de informatie te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

Voor onze administratie vragen we ook een kopie van het legitimatiebewijs en zorgpas, deze voegen we bij uw inschrijving.

Daarnaast dient u uw vorige apotheek in kennis te stellen dat u bij ons in de apotheek bent gekomen. 

Werkgebied

Het werkgebied van Gezondheidscentrum Goverwelle omvat het oostelijk deel van de gemeente Gouda, de wijken Goverwelle, Oosterwei en Achterwillens. Grofweg komt dit neer op de postcodegebieden 2807 (Goverwelle), 2806 (Oost, ten oosten van de Joubertstraat) en 2805 (Achterwillens, ten oosten van Wethouder Venteweg/Zwarteweg). Wij schrijven in beginsel alleen patiënten in die in dit gebied wonen. 

Uitschrijven

Wanneer u zich wilt uitschrijven bij onze apotheek of wilt overstappen naar een andere apotheek dan kunt u dit schriftelijk indienen via mail of per brief. 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Over de apotheek

Gezondheid is belangrijk en niet altijd vanzelfsprekend. Als apotheek binnen Gezondheidscentrum Goverwelle willen wij u deskundig adviseren over gezondheid en geneesmiddelengebruik, met persoonlijke aandacht en service.

Wij ondersteunen de gebruiker van geneesmiddelen in het omgaan met de ziekte en om de levenskwaliteit en de therapietrouw te optimaliseren. Niet alleen leveren wij uw medicatie, maar we adviseren u ook over het gebruik en de dosering, bijvoorbeeld in combinatie met andere geneesmiddelen.

Lees meer

Handig om te weten

De apotheek verkoopt niet-medische mondkapjes (verpakt per 50 en per 10 stuks), bijvoorbeeld voor reizen in openbaar vervoer.
Download de instructies voor het gebruik van deze mondkapjes via ‘Lees meer’.

Lees meer

Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer 7.000 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd.

Kijksluiter is inhoudelijk volledig gebaseerd op de bijsluiter, maar vervangt deze niet. Er is een Kijksluiter beschikbaar voor meer dan 95% van alle uitgiften van geneesmiddelen in Nederland.

Lees meer

Doet u mee aan de ramadan?
Het kan dan lastig zijn om uw medicijnen goed in te nemen. Ook kan uw lichaam door uw andere eet- en drinkpatroon anders reageren op medicijnen.
Uw apotheker of huisarts/praktijkverpleegkundige kan u helpen uw medicijngebruik tijdelijk aan te passen.

Lees meer

Inleveren geneesmiddelen stopt tijdelijk

Voorlopig neemt de apotheek geen oude, gebruikte medicijnen in. U kunt deze thuis bewaren of inleveren bij de milieustraat van de gemeente.

Bezorgservice

Wanneer u niet in staat bent om uw geneesmiddelen in de apotheek te komen halen, dan kunnen wij deze bij u thuis bezorgen. De service is gratis in en rond Goverwelle.

Onze bezorger bezorgt uw geneesmiddelen tussen 15.00 en 18.00 uur.

U kunt ook gebruik maken van de afhaalkluis.

Meer informatie

 • • In de apotheek mogen maximaal 4 mensen in de wachtruimte aanwezig zijn. Graag buiten op uw beurt wachten, om de entree vrij te houden.
  • De medewerkers in de apotheek doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. We vragen uw begrip wanneer dit langer duurt dan u van ons gewend bent.
  • Medicijnen worden zoveel mogelijk in de 24/7 afhaalkluis gelegd, met schriftelijke informatie. Hierover berichten we u per mail.
  • Er is voldoende medicatie op voorraad, we willen u vragen niet meer medicijnen aan te vragen dan u gewend bent.
  • Thermometers en handdesinfectiegel zijn niet op voorraad in de apotheek.
  • Niet-medische mondkapjes zijn verkrijgbaar in de apotheek.
  • We nemen voorlopig geen oude, gebruikte geneesmiddelen in. U kunt deze thuis bewaren of inleveren bij de milieustraat van de gemeente.

 • Dit is een service die onze apotheek biedt om het herhaalgemak van chronische medicatie voor u te vergroten. Wij regelen vervolgrecepten en u krijgt een bericht als er weer een nieuwe hoeveelheid medicatie voor u klaar staat.

  Heeft u interesse? Meldt u aan in de apotheek.

 • Op al onze diensten en leveringen zijn de algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden van de KNMP van toepassing.

  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 betaalt de patiënt/consument aan de apotheek met een in Nederland wettig betaalmiddel binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.
  2. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.
  3. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  4. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  5. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  7. Indien de patiënt/consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de patiënt/consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de apotheek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de patiënt/consument worden verhaald. De patiënt/consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  8. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Openingstijden

Medewerkers

Hilmar Pot
Beherend apotheker

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Corine Vreugdenhil - Vader
Tweede apotheker

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Els
Apothekersassistent

Aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.

Marjan
Apothekersassistent

Aanwezig van maandag t/m vrijdag.

Pity
Apothekersassistent

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Saïda
Apothekersassistent

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Sylvia
Apothekersassistent

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Trudy
Apothekersassistent

Aanwezig op dinsdag, woensdag, en donderdag.

Wilma
Apothekersassistent

Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.

José
Apothekersassistent

Aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Samyan
Apothekersassistent

Aanwezig van maandag t/m vrijdag.

Jasmijn
Apothekersassistent

Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

Angela
Apotheek medewerker

Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

Astrid
Apotheek medewerker

Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.

Therèse
Apotheek medewerker

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Linda
Apotheek medewerker

Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.