Bestuur en Toezicht

Gezondheidscentrum en Apotheek Goverwelle gaan uit van Stichting Gezond Goverwelle en zijn ondergebracht in Zorgpunt Goverwelle Holding B.V., waarvan de stichting enig aandeelhouder is. De organisatie staat onder leiding van een directeur/bestuurder die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht. De bestuurder is verantwoordelijk voor de visie en strategie van de organisatie, de hoofdlijnen van het beleid, het financiële resultaat, de externe vertegenwoordiging en de overige bestuurlijke zaken. In de statuten van Stichting Gezond Goverwelle is vastgelegd welke besluiten van het bestuur (c.q. de bestuurder) aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen zijn. Dit betreft o.m. goedkeuring van begroting en jaarrekening, het nemen van besluiten ten aanzien van investeringen, beleidsplannen, het aangaan van belangrijke samenwerkingsverbanden, enz. Bij de besturing van de organisatie wordt uitgegaan van de Zorgbrede Governancecode 2017.

Bestuur


Dhr. M.H.J. van Bergeijk

Directeur/Bestuurder

 

Raad van Toezicht

Mevr. drs. C.J.Th. Raben, voorzitter
benoemd in 2015

Dhr. A.R.J.M. van Huut, vice-voorzitter
benoemd in 2015

Mevr. drs. J.E. Kruyt, lid
benoemd in 2016

Dhr. drs. P.J van den Reijen, lid
benoemd in 2016

Dhr. S. Kooiman MSc, lid benoemd in 2017